Strahovi i anksioznost

»»    Kod djece koja se boje usmenog ispitivanja, potrebno
je uvježbavanje (gluma) situacije.
Ponašanje na ispitu »»    Savjetujte dijete da pažljivo sluša upute učitelja prije
testa, kako ne bi nešto preskočilo.
»»    Savjetujte dijete da na početku testa “preleti” preko
svih pitanja, kako bi prepoznalo ona koja su lakša
i
ona koja su teža. Kad
u testu naiđe na ono pitanje na
koje trenutno ne može odgovoriti, treba ga preskočiti i vratiti se na to pitanje kasnije.
»»    Upozorite dijete da čita pitanja do kraja,
a ne samo
djelomično.
»»    Savjetujte dijete da, ako završi pisanje testa prije
predviđenog vremena, treba još jednom provjeriti
odgovore na pitanja.
Jutro prije ispita »»    Pripremite djetetu “dobar” doručak. »»    Budite sigurni da je dijete u školu krenulo na vrijeme i da neće kasniti. »»    Ohrabrite dijete i poželite mu sreću (ne spominjite
važnost postizanja dobrih rezultata).
A nakon ispita? »»    Izuzetno je važno da dijete nakon testa ili ispitivanja
zna rezultate koje je postiglo te
u čemu je eventualno
pogriješilo. Ako je test donijelo kući, porazgovarajte o eventualnim pogreškama (objasnite djetetu što se
od njega tražilo
i koji je točan odgovor). Dijete treba
shvatiti namjenu testa
– provjera naučenog, ali i, što
je još važnije, saznanje koje gradivo treba ponoviti
ili naučiti.
»»
S djetetom nikad ne razgovarajte samo
o ocjeni,
broju riješenih zadataka ili broju dobivenih bodova
na testu. RAZGOVARAJTE
O NAPRETKU KOJE JE
POSTIGLO
U SVOJEM ZNANJU I/ILI
O NAPRETKU
U
SAVLADAVANJU STRAHA.